Resevillkor

Dessa villkor gäller för resa med Nässjö Järnvägsmuseum (NJ). NJ, järnvägsföretag med eget trafiktillstånd som följer reglerna i Järnvägslagen. Vid varje resa med NJ gäller nedanstående villkor utan undantag.

Allmänresor
• NJ ansvarar endast för resan. Uppstår problem på vägen ser NJ till att resan kan fullföljas i den utsträckning NJ är försäkrat. Inga ersättnings- eller skadeståndskrav accepteras.

Platsreservation
• Först till kvarn gäller, bokningar tas i den ordning de kommer in.
• Om resan är fullbokad förs kunden upp på ”väntelista” i den bokning eller betalning sker enligt ovan.
• NJ återbetalar erlagt belopp till kund som ej erhåller plats. Inga övriga krav godtas.

Allmänresa utan evenemang
• Kunden betalar för resan, enkel eller tur och retur.
• Om kunden häver köpet sker ingen återbetalning av bokningsavgiften (anmälningsavgiften) i de fall sådan tagits ut av kunden, bokningsavgift uppgår till 20 procent, dock minst 200 kronor, av resans preliminära pris.

Allmänresa med evenemang
• NJ arrangerar en resa till ett evenemang (konsert, teater eller dylikt).
• NJ ansvarar endast för resan, även om denna anordnas för evenemanget.
• Kunden betalar för resan och evenemangsbiljetten.
• NJ förbehåller sig rätten att vidarefakturera kostnader som påförs av tredje part.
• Om kunden häver köpet återbetalas ej bokningsavgiften (anmälningsavgiften), som uppgår till 20 procent, dock minst 200 kronor, av resans preliminära pris.
• Om evenemanget ställs in betalar NJ tillbaka hela det erlagda beloppet till kunden.

Inställd resa
• NJ har rätt att ställa in en annonserad resa om antalet resenärer bedöms bli för litet.
• Information om inställd resa delges kunden via brev eller NJ:s hemsida.
• Hela det erlagda beloppet återbetalas till kunden. Inga övriga krav godtas.

Beställningsresor
• NJ hyr ut ett tåg till kunden.
• Vid kontraktsskrivningen skall kunden erlägga 10% av offererat pris, som ej återbetalas om kunden häver avtalet. Undantag kan göras om kunden är privatperson och skada, sjukdom eller dödsfall inträffar. NJ har dock rätt till ersättning för havda kostnader eller följdkostnader.
• Om kunden häver avtalet har NJ rätt till ersättning enligt resebranschens villkor.
• Om NJ häver avtalet, vilket får ske senast två veckor före resan, betalas förskottet som tidigare fakturerats tillbaka. Vid myndighets åtgärd, strejk, blockad eller dylikt kan NJ häva avtalet senare än två veckor före resan, och återbetalar då förkotterat belopp för eventuellt havda kostnader. Inga övriga ersättnings- eller skadeståndskrav
accepteras.
• Om NJ på grund av händelse utanför NJ:s kontroll ej kan erbjuda utlovad resväg eller rullande materiel har NJ rätt att erbjuda likvärdig resa eller materiel.
• Uppstår problem på vägen ser NJ till att resan kan fullföljas i den utsträckning NJ är försäkrat.
• Om NJ ej kan fullfölja resan återbetalas vad kunden erlagt i förskott. Om kunden har haft utlägg med anledning av det av NJ hävda avtalet ersätts kunden till rimlig del för dessa. Inga övriga ersättnings- eller skadeståndskrav accepteras.
• Efter resan tillsändes kunden en slutfaktura, som skall betalas inom 30 dagar.